REGULAMIN SERWISU FILMWSZKOLE.PL

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.filmwszkole.pl (dalej: „Serwis”).
 2. Serwis jest prowadzony przez Radosława Tomasika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PRACOWNIA FERMENT KOLEKTIV z siedzibą w Poznaniu (60-702), przy ul. Głogowskiej 27/36 posiadająca numer NIP 5591810726, REGON 340352230 (dalej: „Usługodawca”).
 3. Użytkownikiem, w rozumieniu Regulaminu, jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych) odwiedzająca lub korzystająca z usług Serwisu przez przeglądarkę internetową (dalej: „Użytkownik”).
 4. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnianie Użytkownikowi Oferty Usługodawcy oraz umożliwienie mu dokonywania zakupu Usługi określonego w czasie dostępu do wybranych treści multimedialnych w formie cyfrowej („Produkty”) umieszczonych w Serwisie oraz możliwości pobierania wybranych Produktów.
 5. Rejestracja w Serwisie i przeglądanie katalogu filmów, dla których udostępniane są Produkty (Oferty) jest bezpłatne. Oferta Usługodawcy może ulegać zmianie. Koszty ponoszone przez Użytkownika są związane z nabywaniem Usługi i prawem korzystania z udostępnionych w jej ramach płatnych Produktów na warunkach określonych Licencją Użytkownika.
 6. W Serwisie część Produktów dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich Użytkowników. Korzystanie z bezpłatnych Produktów możliwe jest wyłącznie na warunkach określonych Licencją Użytkownika. Lista tytułów, dla których Produkty udostępniane są bezpłatnie może ulegać zmianie.
 7. W rozumieniu Regulaminu przez Produkty należy rozumieć:
  a. nagrania audiowizualne w formie elektronicznej, w ustalonym formacie,
  b. inne materiały w formie pliku dźwiękowego, audiowizualnego lub tekstowego, możliwe do odtworzenia na odpowiednim urządzeniu.
 8. W ramach Usługi Usługodawca umożliwia Użytkownikowi Serwisu w odniesieniu do zakupionych płatnych Produktów:
  a. 3-miesięczny dostęp do nagrań w formie elektronicznej (prezentacji multimedialnych i materiałów audiowizualnych) zamieszczonych w Serwisie;
  b. 3-miesięczny dostęp do scenariuszy lekcji w formie plików pdf zamieszonych w serwisie (wraz z możliwością ich pobrania).

§ 2. Zawarcie umowy o świadczeniu Usług

 1. Zawarcie umowy o świadczeniu Usług między Usługodawcą a Użytkownikiem („Umowa”) następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnianego w Serwisie („Rejestracja”). Usługodawca wskazuje w formularzu rejestracyjnym, które dane Użytkownika Serwisu są niezbędne do zawarcia Umowy i rozpoczęcia świadczenia Usług („Podstawowe Dane Osobowe”). Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym pełnych i prawdziwych danych.
 2. Odmowa akceptacji Regulaminu skutkuje niezawarciem Umowy. Usługodawca może odmówić świadczenia Usług na rzecz danego Użytkownika tylko w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu lub odmowy podania przez Użytkownika Podstawowych Danych Osobowych, bądź podania danych niepełnych lub nieprawdziwych.
 3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 4. Dokonując Rejestracji i akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przez Usługodawcę przed upływem terminu na odstąpienie przez Użytkownika od Umowy, o którym mowa w §9 Regulaminu.

§ 3. Konto Użytkownika

 1. W wyniku Rejestracji zostaje utworzone konto Użytkownika w Serwisie, przypisane do adresu e-mail, podanego przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym („Konto”). Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. Za pomocą Konta Użytkownik ma możliwość nabywania, przechowywania i pobierania nabytych Produktów.
 2. W przypadku dezaktualizacji jakichkolwiek danych podanych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego ich zaktualizowania, korzystając z formularzy dostępnych w odpowiedniej zakładce Konta.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu e-mail) oraz hasła, podanych podczas Rejestracji w Serwisie. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła, po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji danych przez system Usługodawcy Użytkownik otrzyma przypomnienie drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas Rejestracji w Serwisie.
 4. Konto jest niezbywalne. W szczególności Użytkownikowi nie przysługuje prawo do sprzedania Konta, oddania go do używania lub udostępniania go w jakiejkolwiek innej formie osobom trzecim. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy hasło do Konta.
 5. Użytkownik może w ramach jednego Konta korzystać z Serwisu na nie więcej niż pięciu urządzeniach.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z dobrymi obyczajami, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) („Prawo Autorskie”).
 8. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci internetowej, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów akceptującym pliki typu cookies, oraz konta poczty internetowej.

§ 4. Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Użytkownikowi Produktu pozbawionego wad technicznych, które uniemożliwiałyby używanie Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone, na przykład kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto. Wówczas Usługodawca może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik niezwłocznie odzyska dostęp do Konta.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta, włącznie z usunięciem Konta, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w Serwisie w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika.

§ 5. Zamówienie

 1. Złożenie zamówienia na Usługę (dalej: „Zamówienie”) następuje przez aktywowanie przez Użytkownika widocznych w Serwisie odpowiednich opcji dostępnych przy każdym z płatnych Produktów i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury składania Zamówienia.
 2. Dostępność płatnych Produktów w ramach Usług oferowanych przez Usługodawcę może ulegać zmianom.
 3. Wszystkie ceny Produktów podane w Serwisie są cenami brutto (zawierają VAT).
 4. Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu płatności za Usługę w ramach danego Zamówienia. W toku składania Zamówienia Użytkownik otrzymuje informację o dostępnych sposobach i terminie dokonania płatności za Usługę. Cena tej samej Usługi może się różnić w zależności od wybranego sposobu płatności.
 5. Po wyborze sposobu płatności za zamawianą Usługę, Użytkownik może zostać przekierowany poza Serwis w celu dokonania płatności. Usługi płatnicze świadczone są przez podmioty trzecie na zasadach określonych w załącznikach do niniejszego Regulaminu lub w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty (dalej: „Podmiot świadczący usługi płatnicze”).
 6. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość informującą o przyjęciu Zamówienia do realizacji, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży zamawianej Usługi (dalej: „Umowa Sprzedaży”).
 7. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę od Podmiotu świadczącego usługę płatniczą informacji o dokonaniu płatności przez Użytkownika lub po wykorzystaniu Przedpłaty.
 8. Dokumentem potwierdzającym zakup Usługi jest faktura.
 9. Faktura zostanie wystawiona zgodnie z danymi podanymi w momencie zakładania Konta.
 10. Faktura z tytułu zakupu Usługi będzie przesyłana elektronicznie, na co Użytkownik, wyraża zgodę, akceptując niniejszy Regulamin. Faktura będzie przesyłana na adres e-mail podany przy Rejestracji.

§ 6. Działania na rzecz ochrony własności intelektualnej

 1. Wszelkie Produkty (zarówno bezpłatne jak i płatne) udostępniane za pośrednictwem Serwisu stanowią przedmiot ochrony zgodnie z Prawem Autorskim.
 2. Użytkownik ma prawo korzystać z Produktu do którego dostęp uzyskał w ramach nabytej Usługi na zasadach określonych w Licencji Użytkownika, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania nabytej przez niego za pośrednictwem Serwisu Usługi dostępu do Produktów osobom trzecim, o ile zapisy Licencji Użytkownika nie stanowią inaczej, a także dbania o to, aby osoby te nie miały dostępu do nabytych przez niego Produktów w sposób umożliwiający ich powielanie, odpłatne lub nieodpłatne rozpowszechnianie albo wykorzystanie w inny sposób niezgodny z zakresem praw udzielonych Użytkownikowi na mocy Licencji Użytkownika, w szczególności do celów zarobkowych lub związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 4. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o naruszeniach, o których mowa § 6 punkt 2 i 3, Usługodawca wezwie Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Użytkownika. W przypadku niedostosowania się Użytkownika do wezwania Usługodawcy w terminie 10 dni od daty otrzymania przez Użytkownika wezwania, Usługodawca może skierować wobec niego roszczenia z tytułu naruszenia Licencji Użytkownika lub innych praw do Produktu.
 5. Zastosowanie przez Usługodawcę jakiegokolwiek oprogramowania zabezpieczającego nabywane Produkty ma na celu wyłącznie zabezpieczenie praw do Produktu przysługujących uprawnionym podmiotom i służy jedynie identyfikacji Użytkownika w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie i przepisach Prawa Autorskiego.

§ 7. Reklamacje

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług objętych niniejszym Regulaminem drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@nowy.filmwszkole.pl.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Usługodawca poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji lub w toku składania reklamacji. Jeśli Usługodawca nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

§ 8. Wypowiedzenie Umowy

 1. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika może nastąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wysłanego do Usługodawcy drogą elektroniczną wskazaną w § 7 ust. 1 Regulaminu.
 2. Wypowiedzenie Umowy przez Usługodawcę może nastąpić w wypadku, kiedy Użytkownik:
  a. umyślnie wykorzystuje Konto w sposób niezgodny z Regulaminem,
  b. umyślnie używa lub usiłuje używać Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
  c. umyślnie narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Serwisu w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.
  W takim wypadku Usługodawca jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Skutkiem rozwiązania umowy jest usunięcie Konta z Serwisu przez Usługodawcę. Tym samym Użytkownik traci dostęp do wszystkich Produktów dostępnych na jego koncie założonym w Serwisie.

§ 9. Odstąpienie od Umowy lub Umowy Sprzedaży

 1. Użytkownik ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
 2. Odstąpienie następuje na podstawie oświadczenia Użytkownika, złożonego w formie zasadniczo zbieżnej z wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu, doręczonego Usługodawcy drogą elektroniczną wskazaną w § 7 ust. 1 Regulaminu.
 3. Usługodawca w ciągu 7 dni roboczych przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego zgodnie z ust. 2 na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie lub adres mailowy wskazany przez Użytkownika w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Użytkownika, Umowę uważa się za niezawartą.
 5. Z uwagi na charakter Produktów będących treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 134) (dalej: „Ustawa o Prawach Konsumenta”), Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do zwrotu Produktu i odstąpienia od Umowy Sprzedaży po dokonaniu nabycia Produktu, w przypadku, gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Użytkownik został poinformowany o utracie możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

§ 10. Dane osobowe

 1. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża zgody na przetwarzanie udostępnionych przez niego dobrowolnie danych osobowych (o których mowa w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. z 1997 roku nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 3. Zakres gromadzenia, ujawniania oraz wykorzystania danych osobowych Użytkownika wraz z przysługującymi mu prawami został szczegółowo opisany w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem filmwszkole.pl/polityka-prywatnosci.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w Serwisie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione na Platformie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. O zmianie Regulaminu strony zostaną powiadomione również pocztą email, na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym Konta, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. W terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu zarejestrowani Użytkownik jest uprawniony do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie wobec niego zmienionego Regulaminu. Oświadczenie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy świadczenia usługi konta zawartej z Usługodawcą.
 3. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
 4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są własnością Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej.
 5. Regulamin został wydany na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.
 6. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Użytkownik może również zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 7. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Użytkownik może również złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu z Użytkownikiem, sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

ZAŁĄCZNIK NR 1

LICENCJA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik może użytkować Produkty zgodnie z poniższą Licencją.
 2. Użytkownik ma prawo korzystać z Produktów udostępnionych w Serwisie tylko i wyłącznie w następujący sposób:
  a. na własny, prywatny użytek, w tym rozumiany jako materiał szkoleniowy w celu podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych,
  b. jako materiał bazowy dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych, pracowników instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, do przeprowadzenia lekcji w oparciu o Produkty takie jak scenariusze lekcji, filmiki edukacyjne, prezentacje udostępnione w Serwisie, zgodnie z ich celami statutowymi lub właściwie do instytucjonalnych celów oraz obowiązujących przepisów,
  c. jako materiał bazowy dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych, pracowników instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, do pracy z uczniami/słuchaczami, w tym w szczególności do udostępniania uczniom/słuchaczom kopii pobranych materiałów oraz prezentowania uczniom/słuchaczom prezentacji, filmów edukacyjnych i lekcji multimedialnych zgodnie z ich celami statutowymi lub właściwie do instytucjonalnych celów oraz obowiązujących przepisów
 3. Użytkownik może odtwarzać i zwielokrotniać pobrane Produkty w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z jego treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania Produktu i dalszego udostępniania.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  a. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu pobranych Produktów w rozumieniu Art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,
  b. ingerowania w zawartość Produktów,
  c. publikacji, dystrybucji, powielania Produktów, w sposób inny niż określony w punkcie 2 c.,
  d. usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń Produktów,
  e. oddawania w najem Produktu,
  f. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Produktu, w szczególności do celów zarobkowych lub związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, innego niż określony w punkcie 2, w tym w szczególności przeprowadzania płatnych szkoleń, warsztatów, prezentacji.

ZAŁĄCZNIK NR. 2

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

(* miejscowość, data)

PRACOWNIA FERMENT KOLEKTIV
ul. Królowej Jadwigi 51,
61-872 Poznań

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, (* imię i nazwisko), niniejszym informuję o moim odstąpieniu od:

(* imię i nazwisko Użytkownika)

ZAŁĄCZNIK NR 3

SPOSOBY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy załącznik stanowi integralną część Regulaminu korzystania z serwisu filmwszkole.pl (dalej: „Regulamin”).
 2. Pojęcia użyte w niniejszym załączniku, zaczynające się od wielkiej litery, mają znaczenie nadane im w Regulaminie, chyba że co innego wynika z treści niniejszego załącznika.
 3. Niniejszy załącznik określa sposoby dokonywania płatności za Usługi.

§ 2. Płatności realizowane w Serwisie

 1. Dla transakcji realizowanych bezpośrednio w Serwisie dostępne są następujące sposoby płatności:
  a. transakcje przelewem rozliczane przez zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/ w sekcji „Dla Kupujących”.